picture

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
STICHTING RECREATIE VOETBAL TILBURG

2017-2018

 Artikel 1.               

De organisatie ‘Recreatie Voetbal Tilburg‘ werd opgericht als zelfstandige organisatie op 15 juni 1978. Op 7 mei 1980 stichting geworden onder de naam ‘Stichting Recreatie Voetbal Tilburg’, bij verkorting te noemen Stichting RVT.

 Artikel 2.               

De wedstrijden worden gespeeld op de sportvelden van Willem II amateurs in Tilburg, op zondagmorgen, respectievelijk om 09.30, 10.30 en 11.30 uur. Verschuivingen of veranderingen van velden of aanvangstijden kunnen alleen geschieden met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.

Aanvragen om vrijstelling van een vastgestelde wedstrijd dienen uiterlijk 4 weken van tevoren en met reden omkleed ingediend te worden. Bij overmacht beslist het bestuur.

Eventuele kosten verbonden aan het opnieuw vaststellen van een wedstrijd zijn voor rekening van de vereniging die dit aanvraagt. Het bestuur is verplicht binnen 8 dagen hierover en over het al dan niet toestaan van uitstel de aanvrager van op de hoogte te stellen. Indien een vereniging aan het bestuur te kennen geeft, een vastgestelde wedstrijd niet te kunnen spelen en het bestuur is hiermede akkoord gegaan, dan is dit niet meer te herroepen.

 Artikel 3.               

De door de stichting RVT georganiseerde wedstrijden en/of evenementen zijn in principe toegankelijk voor elke vereniging mits deze voldoen aan de door de stichting vastgestelde normen. Het uiteindelijk besluit hierover zal door het bestuur worden genomen, (Artikel 15 Huishoudelijk Reglement).

 Artikel 4.               

Elke vereniging moet bij het spelen van een wedstrijd beschikken over een grensrechter (mag ook vrouwelijk zijn), die door de scheidsrechter bekwaam moet worden geacht voor zulk een verantwoordelijke functie. De minimale leeftijd van een grensrechter dient 15 jaar te zijn. Als de scheidsrechter meent, dat de grensrechter niet aan de genoemde eisen voldoet, kan hij alsnog een veldspeler van de desbetreffende partij (door de aanvoerder aan te wijzen), met deze taak belasten. Zonder een grensrechter zal een wedstrijd geen doorgang vinden. Het niet navolgen van dit artikel zal worden bestraft met een verloren wedstrijd van 2-0.  

Artikel 5.

Het niet opkomen van een vereniging zal onmiddellijk worden bestraft met 2 winstpunten in mindering en een verloren wedstrijd met 2-0. Tevens moeten de  kosten van de scheidsrechter € 15,– en een boete van € 23,– worden betaald.

Eveneens ontvangt de vereniging een officiële waarschuwing van het bestuur en bij herhaling binnen een seizoen kan dit tot onmiddellijke uitsluiting leiden. Te Iaat = niet op aanvangstijd aanwezig. Niet opkomen = niet verschijnen of pas 5 minuten na wedstrijdaanvang.

Indien een wedstrijd niet wordt gespeeld door:

 • te Iaat verschijnen;
 • het staken door de scheidsrechter ten gevolge van wangedrag;
 • het staken door beide verenigingen;
 • het dalen van het aantal spelers van een der partijen tot beneden acht en eventueel andere voorkomende oorzaken;

zal het bestuur besluiten tot de volgende straffen:

      1.            vergoeding van eventuele kosten; 
      2.            de wedstrijd krijgt een 2-0 uitslag in het voordeel van de tegenstander.

Indien een wedstrijd wordt gestaakt door weersomstandigheden, wordt de resterende tijd ingehaald. Men speelt het restant met dezelfde stand en hetzelfde aantal spelers, zoals de wedstrijd werd gestaakt, tenzij het bestuur de voorlopige uitslag als officieel bekrachtigt, omdat de uitslag niet van invloed is op de competitiestand. Bij algehele afgelasting(en) beslist het bestuur wanneer deze wedstrijden moeten worden ingehaald.

Artikel 6.

De wedstrijdduur bedraagt 2 x 27½ minuut. Aanbevolen wordt tijdens de rust het speelveld niet te verlaten, zodat er onmiddellijk gedraaid kan worden en de wedstrijden daarna op tijd kunnen beginnen. Tijdens de wedstrijd mogen vier spelers en een keeper worden gewisseld en mag er doorlopend gewisseld worden. (spel moet stil liggen en scheidsrechter moet akkoord geven)

In de RVT-competitie zijn de KNVB-spelregels van toepassing.

Artikel 7.

Protesten op eindstanden, of beslissingen door het bestuur genomen, zijn niet mogelijk. Hiervoor geldt een wederzijds spreekverbod. Wel is het toegestaan binnen 2 dagen na de wedstrijd een schriftelijke toelichting te zenden (rvt.contact@gmail.com) . Deze toelichting dient te zijn ondertekend door de aanvoerder en het bestuur van de betreffende vereniging.

Een schriftelijk protest leidt niet onmiddellijk tot een onderhoud met het bestuur. Het protest moet wel met duidelijke redenen worden ingediend. Na ontvangst van de brief beslist het bestuur of een mondeling onderhoud wel of niet gewenst is. Als het schriftelijk protest binnen 48 uur bij het secretariaat binnen is, beslist het bestuur of de eventuele reglementaire straf opgeschort kan worden totdat de zaak is afgerond.

 Artikel  8.

Het aantal spelers per wedstrijd moet minstens acht bedragen. Alle spelers in de RVT moeten aangemeld zijn op de spelerslijst die vooraf aan de competitie moet zijn ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat. Alle spelers van elke vereniging dienen zich voor en na de wedstrijd te kunnen legitimeren met een officieel geldig ID. Aansluiting  spelerslijst en ID kan door de scheidsrechter en het bestuur ten alle tijden kan worden gecontroleerd.

 Artikel 9.

De eindstand moet door de scheidsrechter worden ingevuld en ondertekend op een speciaal daarvoor gedrukt formulier dat door het bestuur aan de scheidsrech­ter wordt verstrekt. Ook de beide aanvoerders moeten dit formulier onderteke­nen. Het niet tekenen van dit formulier zal worden aangemerkt als wangedrag. Op het wedstrijdformulier is vermeld;

 • wedstrijd
 • naam van de scheidsrechter
 • handtekening aanvoerders en scheidsrechter
 • eindstand
 • eventuele opmerkingen
 • waardering fairplay

Artikel 10.

Bij eventuele ongeregeldheden op of rond de velden zal de scheidsrechter hiervan melding maken aan het bestuur. In de RVT zal gebruik worden gemaakt van:

 • boeking (3 x boeking = 1 wedstrijd geschorst), boete is € 2,–;
 • gele kaart (minimaal 1 wedstrijd geschorst), boete is € 3,–;
 • rode kaart (minimaal 2 wedstrijden geschorst), boete is € 7,50.

Indien een speler tijdens de wedstrijd een gele kaart ontvangt, wordt (naast een schorsing) de speler vanaf het seizoen 2017/2018 voor 10 minuten van het veld gestuurd.

Een geschorste speler mag, zolang de schorsing van kracht is, geen enkele functie binnen de RVT uitoefenen, ook niet als grensrechter fungeren. Een geschorste grensrechter mag, zolang de schorsing van kracht is, geen enkele functie binnen de RVT uitoefenen (passief en/of actief).

 Artikel 11.

Bij eventuele schorsing t.g.v. 3 boekingen, een gele of een rode kaart zal/zullen de desbetreffende speler(s) met onmiddellijke ingang worden geschorst. De uitspraak zal, indien mogelijk, binnen 7 dagen schriftelijk worden bekendgemaakt door het bestuur aan de desbetreffende vereniging per mail.

Bij gestaakte wedstrijden heeft het bestuur de bevoegdheid een eventuele schuldige aan te wijzen, en dient t.g.v. een 2-0 nederlaag aan die partij toe te wijzen. Alleen wanneer de uitslag voor de niet schuldige partij voordeliger is dan bovengenoemde 2-0, zal de stand van het moment worden gehandhaafd.

Artikel 12.

Ingeval van ernstige blessures zal de scheidsrechter in overleg met beide partijen beslissen of de wedstrijd al dan niet gestaakt wordt.

Artikel 13.

Bij gestaakte wedstrijden, waarbij geen schuldige kan worden aangewezen, zal de resterende tijd worden ingehaald.

Men begint het resterende gedeelte met de stand en hetzelfde aantal spelers van het moment dat de wedstrijd werd gestaakt.

Artikel 14.

Aantijgingen of beledigingen die de goede naam van het bestuur of scheidsrechter in diskrediet brengen, zullen voor het bestuur aanleiding zijn om maatregelen te nemen.

Artikel 15.

Elke vereniging zal voor aanvang van het nieuwe seizoen een spelerslijst, waarvan een kopie voor eigen controle, moeten inleveren (digitaal) met daarop vermeld:

 • naam van de vereniging;
 • kleur shirts en kleur reserve-shirts;
 • naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de voorzitter, secretaris en penningmeester;
 • namen van eventuele overige bestuursleden
 • spelerslijst: minimaal 15 spelers en maximaal 25 spelers met daarbij vermeld: adres, postcode, woonplaats, en geboortedata. Deze spelerslijst dient volledig ingevuld te worden gestuurd naar het secretariaat van de RVT. Het bestuur geeft aan voor welke datum dit moet worden gedaan.

De spelers dienen te voldoen aan de volgende punten;

 • minimaal 15 jaar oud te zijn;
 • geen actief of geschorst lid te zijn van een KNVB, vereniging en/of een buitenlandse zusterorganisatie, waarbij hij op zaterdag en/of zondag zijn sportieve plicht moet vervullen. Zaalvoetbal is hiervan vrijgesteld.

Begripsomschrijving ‘actief lid KNVB’

Actief lid zijn zij, die op enig moment van het lopend seizoen voor een KNVB-vereniging in de competitie uitkomen of zijn uitgekomen, tenzij de speler een schriftelijke verklaring van de secretaris van die vereniging kan overleggen, waaruit blijkt dat er geen sprake meer is van actief lidmaatschap.

Elke deelnemer aan de RVT wordt aangeraden een medische sportkeuring te ondergaan. De verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemers zelf.

Spelerswisselingen tijdens het seizoen

Per seizoen mogen maximum 3 spelers aan de spelerslijst worden toegevoegd, mits het totaal van 25 spelers niet wordt overschreden.

Tijdens het seizoen mag een speler binnen de RVT niet van vereniging veranderen. Wanneer de spelerslijst op de datum is ingeleverd die het bestuur heeft voorgesteld en de naam van een speler staat op die spelerslijst mag hij niet, ook al moet het seizoen nog van start gaan, overstappen naar een andere vereniging.

Zodra een nieuwe speler is aangemeld is hij speelgerechtigd. De verenigingen zijn zelf aansprakelijk m.b.t. de hierboven genoemde punten 1 en 2.

Bij verandering van club dient de betreffende speler eerst zijn financiële verplichtingen aan vorige club(s) na te komen, alvorens speelgerechtigd te zijn. Daartoe dient de gedupeerde club, zowel de nieuwe club alsook het RVT-bestuur van de schuld van deze speler op de hoogte te brengen. Als een vereniging de inschrijfdatum overschrijdt, heeft het bestuur het recht, deze vereniging niet te accepteren.

Bestuurs- en adreswijzigingen dienen schriftelijk aan het RVT-secretariaat te worden doorgegeven.

 Artikel 16.

Ongerechtige spelers

Als blijkt dat bij een vereniging een ongerechtige speler heeft meegespeeld, dan neemt het bestuur maatregelen tegen zowel deze vereniging als de desbe­treffende speler.

T.a. v. de vereniging:

 • alle wedstrijden waarin de ongerechtige speler heeft meegespeeld, worden als verloren verklaard.
 • voor alle bovengenoemde wedstrijden worden 2 winstpunten in mindering gebracht.
 • de vereniging wordt uitgesloten voor de Fairplay van dat seizoen.

T.a.v. de speler:

 • de betrokken speler wordt direct voor 2 wedstrijden geschorst
 • wordt deze speler voor het lopende of volgende seizoen opgegeven, en dan dus als gerechtigde speler mee gaat doen, dan neemt hij bovengenoemde schorsing mee.

 Artikel 17.

Bij onsportief gedrag van een speler t.o.v. zijn medespelers volgt een boeking, maar niet voordat de scheidsrechter de aanvoerder van de desbetreffende speler, van zijn gedrag op de hoogte heeft gebracht.

Artikel 18.

Iedere vereniging speelt tegen elke andere vereniging tweemaal. In totaal speelt dan elke vereniging, uitgaande van 12 elftallen, in een seizoen 22 wedstrijden.

De puntenwaardering voor de fairplay is als volgt:

Iedere vereniging begint elke speeldag met 10 punten, daarbij wordt de waardering van de scheidsrechter opgeteld, als volgt:

 • goede wedstrijd =  3 punten
 • matige wedstrijd =  2 punten
 • slechte wedstrijd =  0 punten

Van dit totaal worden eventuele strafpunten afgetrokken voor de volgende overtredingen:

O 

rode kaart 

10 strafpunten

O 

 niet opkomen

10 strafpunten

O 

wangedrag t.o.v. RVT

10 strafpunten

O 

gele kaart 

 5 strafpunten

O 

3 x boeking

 5 strafpunten

O 

elke volgende boeking 

2 strafpunten

O 

 te laat aanwezig 

5 strafpunten

O 

pasjes niet aanwezig 

5 strafpunten

O

pasjes niet voor 13.30 uur ingeleverd                            

1 strafpunt

O 

onvolledig zijn: per speler

1 strafpunt

O 

geen aanvoerdersband dragen

1 strafpunt

O 

geen reserve shirts

1 strafpunt

 

De vereniging met het hoogste aantal punten op de laatste speeldag is de winnaar van de Wil v/d Louw Fair Play Wisselbokaal. Een vereniging, welke driemaal achter elkaar of vijfmaal in totaal, de Wil van de Louw Wisselbokaal heeft gewonnen, mag de wisselbokaal behouden. De vereniging, welke op de eerste plaats in de competitiestand eindigt, wordt winnaar van de kampioen wisselbokaal. Een vereniging, welke driemaal achter elkaar of vijfmaal in totaal de kampioen wisselbokaal heeft gewonnen, mag de bokaal behouden.

Alle verenigingen, welke ongestraft (d.w.z. zonder boekingen, gele en/of rode kaarten), door het seizoen komen, krijgen een Fairplay aandenken.

De verenigingen die t.g.v. boekingen, gele en/of rode kaarten het aantal van vier wedstrijdschorsingen bereiken, krijgen 1 winstpunt in mindering, (in de competitiestand) bij de volgende vier wederom enz.

Wedstrijdschorsingen opgelegd door het bestuur tellen niet mee voor de wedstrijdpunten. Voor de Fairplay puntenberekening van die verenigingen waar de tegenstander niet is opgekomen, worden de volledige 13 punten toegekend.

 Artikel 19.

Eindigen twee verenigingen of meerdere verenigingen gelijk, dan gaat de volgende regeling van kracht:

 1. beslissingswedstrijd (indien daar ruimte voor is op zondag);
 2. indien na beslissingswedstrijd geen beslissing, verlengen 2 x 7½ minuut;
 3. is er dan nog geen beslissing: dan doelsado (+ en -);
 4. is er dan nog geen beslissing: dan aantal vóór gescoorde doelpunten;
 5. nog geen beslissing: dan wie het hoogste aantal Fairplay punten heeft;
 6. tot slot dan eventueel strafschoppenserie van 5 stuks
 7. Indien loopt strafschoppenserie door om-en-om tot er een beslissing is.

Artikel 20.

Deelnemende verenigingen hebben bij voortijdige uittreding, al dan niet vrijwillig, gedurende het lopende seizoen, geen recht op restitutie van inschrijfgelden of gedeelte daarvan. Overschotten of tekorten, welke het werkkapitaal van € 1.000,– overschrijden, c.q. onderschrijden, komen toe aan respectievelijk de verenigingen of worden verhaald op de deelnemende verenigingen. Deze zullen steeds op het eind van het seizoen verrekend worden.

Bij de wet verboden activiteiten om geld te innen d.m.v. zogenaamde blinde pools en andere illegale mogelijkheden daartoe, zullen activiteiten zijn waarvan het bestuur zich uitdrukkelijk distantieert.

Bij eventuele ongevallen, blessures, diefstal of schade zal het bestuur geen verantwoordelijkheid dragen bij financiële of andere nadelige gevolgen. De verantwoordelijkheid ligt bij alle deelnemende verenigingen en/of spelers individueel.

Artikel 21.

Het bestuur is bevoegd, zo dit haar wenselijk voorkomt, nadere bepalingen in te stellen betreffende het wedstrijdwezen en de spelers, ten einde een goed verloop van de RVT te bevorderen.

Artikel 22.

De verenigingen die aan de RVT deelnemen dienen in het bezit te zijn van eigen shirts en reserve shirts, welke nodig zijn, indien een tegenstander dezelfde of moeilijk te onderscheiden sportkleding draagt. De vereniging die het eerst wordt vernoemd, de zogenaamde thuisclub, dient dan reserve-shirts te dragen, volgens opgave inschrijfformulier (zie Artikel 15 van het Huishoudelijk Reglement).

Als men 5 minuten na aanvang wedstrijd niet correct op het veld staat, volgt er een boete van € 12,– per overtreding. De scheidsrechter ziet daar op toe, en vermeldt dit bij een overtreding, op het wedstrijdformulier. Mocht de scheidsrechter in gebreke blijven i.v.m. de juiste kleding, dan kan het bestuur de boete van € 12,– alsnog opleggen aan de overtredende vereniging.

Artikel 23.

Elke vereniging dient te zorgen voor een wedstrijdbal, die op de juiste spanning staat.

Artikel 24.

Elke vereniging dient de kleedlokalen zo ordelijk mogelijk achter te laten. Het is ten strengste verboden om in de kleedklokalen te roken of alcoholische dranken te nuttigen, dit op straffe van een boete.

Artikel 25.

De leiding berust bij het bestuur, zij handhaaft de juiste naleving van dit reglement en is belast met het toezicht daarop.

Artikel 26.

Het eventueel batig saldo van het RVT-seizoen, verminderd met het werkkapi­taal, zal na beëindiging van het seizoen worden gedeeld door en uitgekeerd aan de deelnemende verenigingen.

Artikel 27.

De penningmeester draagt zorg voor de registratie van ontvangsten en uitgaven, alsmede voor het bewaren van de gelden d.m.v. kas en bank. Voor uitgaven tot € 45,– kan hij eigenmachtig optreden, deze zullen periodiek door het bestuur gefiatteerd worden Voor uitgaven van meer dan € 45,– is vooraf toestemming nodig van het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de middelen en voor de rechtmatigheid van eventuele uitgaven. Door de deelnemen­de verenigingen zal in een vergadering een kascontrolecommissie gekozen worden, welke tot taak heeft de boekhouding te controleren op volledigheid van ontvangsten en uitgaven. Van haar bevindingen zal zij schriftelijk verslag uitbren­gen.

Artikel 28.

Het niet op de algemene ledenvergadering verschijnen of pas nadat de presentielijst is ingenomen, zal beboet worden met € 12,–.


Artikel 29.

Met betrekking tot waarschuwingen en/of schorsingen t.o.v. supporters, grensrechters en bestuursleden, beslist het bestuur RVT. 

Artikel 30.

Spelerswisselingen tijdens de wedstrijd moeten worden doorgegeven aan de scheidsrechter. Indien dit niet gebeurt, zal/zullen de betrokken speler of spelers worden bestraft met een boeking (code 6 of 7).

Artikel 31.

Voor gebruik van de kleedruimtes dient een sleutel te worden afgehaald en teruggebracht aan het wedstrijdsecretariaat. Als de sleutel na 13.00 uur nog niet is ingeleverd volgt een boete van € 5,–. Indien de sleutel verloren raakt dient een boete te worden betaald van € 10,– (nieuwe sleutel).

Artikel 32.

De spelers zijn verplicht om scheenbeschermers te dragen. Bij overtreding hiervan volgt een boete van € 2,–.

Artikel 33.

Bij eventuele geschillen, waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 34.

Een tackle van achteren maar ook van de zijkant of van voren, waardoor de tegenstander geblesseerd raakt of geblesseerd zou kunnen raken, wordt bestraft als ernstig gemeen spel.

Artikel 35.

Alle tegenstanders moeten ten minste 2 meter afstand houden van de plaats waar de inworp wordt genomen.

Artikel 36.

Bij een rode of gele kaart blijven de wedstrijdschorsingen ook gelden in wedstrijden die door de RVT worden georganiseerd na het einde van de reguliere competitie (bijv. nacompetitie).